Skjermbilde 2016-10-06 kl. 21.43.40.png

Byregion.no

For første gang skal alle kommunene i Sør-Troms lage en felles strategi for nærings- og stedsutvikling. Kommunenes fortrinn skal frem i lyset. Gode krefter i regionen skal samarbeide og stake ut kursen for vekst og utvikling de neste årene. Regionrådet har prosjektledelsen. Vi har vedtatt å ha et tett samarbeid med Narvikregionen hele prosessen, som varer ut 2017. Vi samarbeider også med Midt-Troms og Tromsøregionen. Prosjektet er en del av et stort, nasjonalt program – Byregionprogrammet – som er initiert og eid av Kommunal og moderniseringsdepartementet. 37 regioner i Norge deltar.

Byregionprogrammets formål er å styrke regioner, bidra til økonomisk vekst og økt samspill mellom by og omland. Programmet krever at vi har en bykommune og et omland for å kunne delta. Byregion Harstad (som innbefatter alle syv kommunene i Sør-Troms) har mål om å utarbeide en regional strategi for næringsutvikling og for stedsutvikling. I første fase av prosjektet fikk vi gjennomført en samfunnsanalyse. Oppsummert var det syv områder rapporten pekte ut som viktige vekstfremmere for regionen:

  • Helhetlig rekrutteringsstrategi: Befolkningsutfordringen viser at det er behov for å satse på rekruttering av innbyggere. Dette kan gjøres i form av innvandring, rekruttering av arbeidskraft, fokus på «tilbakeflyttere» og forsøke å beholde ungdom i regionen etter endt utdanning.
  • Funksjonelle regioner: Kommunene Harstad, Kvæfjord, Skånland, Ibestad (Troms fylke) og Nordlandskommunene Evenes og Tjeldsund defineres i rapporten som en funksjonell BA-region. Gratangen er orientert mot Narvik, mens Salangen og delvis Lavangen, er orientert mot Midt-Troms. Her mener forskerne at nye satsinger og tiltak må vurderes med henblikk på den kommende kommune- og regionstrukturen.
  • Innovasjon i offentlig og privat sektor: Innovasjon er regnet som en kilde til vekst. Det å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft bør være et mål for regionen.
  • Stedsutvikling og omdømmebygging: Rapporten sier det finnes stedskvaliteter, arrangement og prosjekter som kan løftes fram og videreutvikles både i form av mer overgripende satsninger og nye, spesifikke prosjekt. Et slikt prosjekt er opplevelsesruta imella.
  • Kultur og ildsjeler: Analysen etterlyser en mer tydelig satsning på kultur som et virkemiddel for tilflytting. En styrket sammenheng mellom kultur, stedsutvikling og besøksnæringene.
  • Samarbeid om utvikling av nye utdanningstilbud (først og fremst med Ofoten) Dagens tilbud er godt. Oppfordring om å invitere ungdom inn for forslag til nye utdanningstilbud.
  • Næringsutvikling (trender og «spesielle» næringer)
    Avhenger av alle ovennevnte faktorer. Vi må være oppmerksom på hvilke trend-næringer som vokser i vår region og motsatt – hvilke næringer vokser, eller har potensial til å vokse, mer her enn nasjonalt.

Ut fra rapportens anbefalinger, søkte regionrådet om midler til å delta i programmets fase 2. Målsetningen er å lage en aktuell og fremtidsrettet strategi for næringsutvikling og stedsutvikling i vår region. Vi ønsker å fokusere på korte beslutningsprosesser, nye trender, innovasjon og fleksibilitet. Hvordan skal kommunene best mulig legge til rette for næringsutvikling i regionen? Hvordan sørge for at vi har nok og rett kompetanse? Hvordan få de unge til å bli?

Med kommunikasjonsplattformen byregion.no vil prosessen være helt åpen. Alle kan komme med innspill, betraktinger, tips og kritikk. Hvordan former vi fremtidens region best mulig? Det er du med på å bestemme!