Revidering av kystplan Midt- og Sør-Troms

To år etter at prosjektet "Kystplan Midt- og Sør-Troms" gav oppdaterte kystsoneplaner i Midt- og Sør-Troms går 12 kommuner i gang med revidering av planene. Denne gangen har Målselv og Tjeldsund kommuner slått seg med på laget. Interkommunalt planutvalg for kystplanarbeidet i Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Lenvik, Målselv, Skånland, Sørreisa, Tjeldsund, Torsken og Tranøy vedtok 25.06.2018 planprogrammet for utarbeidelse av interkommunal plan for sjøområdene i kommunene. Planarbeidet går nå inn i en ny fase med konkret planlegging.

Gjennom fellesløftet «Kystplan Troms» som ble gjennomført i perioden 2012-2015 fikk alle kommuner med kystlinje i Troms vedtatt nye arealplaner for sine sjøområder.  I denne prosessen samarbeidet 13 kommuner i Midt- og Sør-Troms om å utarbeide sine kystsoneplaner. Erfaringen fra disse prosessene viser at det er en fordel å samarbeide på tvers av kommunegrensene. 

Samstemmighet om overordnede prinsipper og mål oppnådd gjennom en bred og grundig planprosess har begrenset varighet.  Det er derfor på generell basis nødvendig med jevnlig og reell rullering av kommuneplanens arealdel for å sikre tilstrekkelig legitimitet og fleksibilitet.

12 kommuner i Midt- og Sør-Troms, og en i Nordland: Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Lenvik, Skånland, Tjeldsund, Målselv, Sørreisa, Torsken og Tranøy, er nå godt i gang med å revidere planen for sine sjøområder.

Mandag 25.6.2018 vedtok det interkommunale planutvalget for Kystplan Midt- og Sør-Troms planprogrammet som legger grunnlaget for det videre arbeidet.  I forkant har det vært en prosess med høring og folkemøter rundt i kommunene. 

Formålet for revidering av planen er:

Planen skal være et strategisk verktøy for langsiktig forvaltning av sjøarealene i kommunene i tråd med prinsippet om bærekraftig utvikling.

I planarbeidet skal eksisterende og fremtidig arealbehov til ulike aktiviteter veies mot

  • hverandre
  • miljøforhold
  • lokale og politiske interesser
  • føringer fra myndigheter

Planen vil dekke sjøområdene i de deltakende kommunene, men bruk og vern langs kysten skal ses i sammenheng på begge sider av strandlinjen.  Ny kystplan vil ha en planhorisont fra 2018-2028.

Samtidig med høring av planprogrammet har man hatt en prosess hvor man har bedt om innspill til selve planarbeidet.  Innspillene til planprogrammet og til selve planarbeidet kan du finne under tiltak i prosjektet, eller her: http://strr.no/prosjekter/kystplan/innspill-til-plan/

 

Mer informasjon om hva som skjer i prosjektet finner dere til høyre under menyen: tiltak i prosjektet