Skjermbilde 2016-10-26 kl. 13.28.59.png

Kystplan Midt- og Sør-Troms

Kystplan Midt- og Sør-Troms

Prosjektet "Kystplan Midt- og Sør-Troms" er en del av prosjektet "Kystplan Troms", Troms fylkeskommunes satsing på oppdatering av kystsoneplanene for å avklare nåværende og fremtidig bruk og vern av sjøområdene i hele Troms fylke. Kystplan Troms er organisert i delprosjekter i regionene.

Planen ble behandlet, justert og endelig vedtatt av samtlige kommunestyrer i løpet av 2016. Eventuelle spørsmål om planen må derfor rettes til den kommunen som er arealeier.

Midt-Troms regionråd og Sør-Troms regionråd har gått sammen om et felles prosjekt, Kystplan Midt- og Sør-Troms, et interkommunalt plansamarbeid som omfatter sjøområdene i 13 kommuner: Berg, Dyrøy, Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord, Lavangen, Lenvik, Salangen, Skånland, Sørreisa, Torsken og Tranøy. Bardu kommune, som er med i Midt-Troms regionråd, har ikke kystlinje. Målselv kommune samarbeider med Balsfjord, Karlsøy, Lyngen og Tromsø i prosjektet Kystplan Tromsø-området.

Formål med planen:
Planen skal gi sjøretta næringer mulighet til økt verdiskaping i tråd med prinsippet om bærekraftig utvikling samtidig som andre interesser ivaretas. Eksisterende og fremtidig arealbehov til ulike aktiviteter må veies mot hverandre, miljøforhold, lokale og politiske interesser, samt føringer fra myndigheter. Planen vil dekke sjøområdene i de deltakende kommunene, mens bruk og vern langs kysten skal ses i sammenheng på begge sider av strandlinjen.

Det regionale prosjektet Kystplan Midt- og Sør-Troms gjennomføres som interkommunalt plansamarbeid (i henhold til kapittel 9 i Plan- og bygningsloven). Det interkommunale kystsoneplanutvalget er ansvarlig for planprosessen frem til at ferdig plan vedtas av hvert enkelt kommunestyre for sitt område. Til slutt blir kystsoneplanen en del av kommunens arealplan.

Felles planlegging vil gi et helhetsbilde og muligheter for å se aktiviteten og arealbruken i hele området i sammenheng, samtidig som ønsker og strategier i den enkelte kommune vil bli ivaretatt. Et større prosjekt vil muliggjøre effektivisering av analyser, informasjonsinnhenting og prosesser, men også gi gode muligheter til organisering av medvirkning. En viktig målsetning med prosjektet er kompetansehevning i kommunene, samt å utvikle rutiner og verktøy som vil bedre og forenkle fremtidig planlegging. Det vil i arbeidet bli lagt stor vekt på å nyttegjøre de resultater og verktøy som er utviklet i Astafjordprosjektet.