slide_6.jpg

Planprosess og planprogram

Planen skal gi sjøretta næringer mulighet til økt verdiskaping i tråd med prinsippet om bærekraftig utvikling.

Mål med planarbeidet (formål)
Planen skal gi sjøretta næringer mulighet til økt verdiskaping i tråd med prinsippet om bærekraftig utvikling.


Eksisterende og fremtidig arealbehov til ulike aktiviteter må veies mot 

  • hverandre
  • natur- og miljøforhold
  • lokale og politiske interesser
  • føringer fra myndigheter

Planen vil dekke sjøområdene i de deltakende kommunene, men bruk og vern langs kysten skal ses i sammenheng på begge sider av strandlinjen.


Resultatmål
Resultatmålet med planarbeidet er oppdaterte, kunnskapsbaserte, juridisk bindende planer for sjøområdene i de 13 deltakende kommunene.

Planen blir fremstilt i en felles interkommunal prosess men blir del av hver enkelt kommuneplan gjennom vedtak i det enkelte kommunestyre.

Bred deltakelse i prosessen skal skape eierskap til planen hos brukere av kystsonen og offentlig forvaltning.
Danne et godt grunnlag for revisjon av planene i neste runde.


Planprosess og medvirkning
Medvirkning er en viktig del av planleggingsprosessen og også i dette prosjekt legges det til rette for medvirkning for alle interesserte og for forskjellige interessegrupper.

Arbeide med arealplaner er grovt inndelt i tre faser av hvilke den første og den siste inkluderer en høringsrunde:

  1. Utarbeiding av planprogram: Planprogrammet skal være en arbeids-, utrednings og medvirkningsplan og derigjennom være grunnlag for fortsatt planarbeid. I utarbeidelsen av planprogram inngår en høringsrunde på seks uker, frist for innspill vært 15.1.2014.

  2. Utredninger og planløsninger: Forslag på arealbruk blir tatt frem og alternativ og forskjellige interesser utredes og veies mot hverandre i løpet av våren 2014. I perioden januar – april vil det bli arrangert åpne møter i kommunene (tid og sted annonseres senere) og aktiv deltakelse med innspill og forslag velkomnes.

  3. Planforslag og planbehandling: Plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse sendes ut på høring og offentlig ettersyn i seks uker høsten/vintern 2014. Ferdig plan er klar for vedtak i det enkelte kommunestyre våren 2015.

Høringen annonseres i aviser og relevante dokumenter legges ut på nett, fysisk på rådhusene og sendes til berørte myndigheter og interessenter.

Folkemøter (se egen rubrikk under) og andre muligheter for å komme med innspill arrangeres. Informasjon om planprosessen og medvirkningsmuligheter finner du også i planprogrammet.

I tillegg til muligheten for å komme med innspill i høringsfasene vil det bli lagt til rette for medvirkning gjennom deltakelse i innspillsgrupper, folkemøter i kommunene i januar- april 2014 og temamøter i løpet av våren 2014.

Prosjektet er 3-årigt (02.2013-01.2016). Planprogrammet blev fastsatt i begynnelsen av 2014 og selve arealplanen vil være klar for vedtak i de enkelte kommunestyrene til sommeren 2015. Høringsrundene vil bli minst seks uker vinteren 2013-2014 og vinteren 2014 (-2015).

I sluttfasen av prosjektet vil det bli lagt til rette for fremtidig planarbeid. Vedlagt finnes vedtatt planprogram.

Planprogrammet for det interkommunale plansamarbeidet Kystplan Midt- og Sør-Troms er fastsatt i møte i interkommunalt kystsoneplanutvalg 20.1.2014. I løpet av høringsperioden (21.11.2013 - 15.1.2014) kom det inn 12 merknader som er innarbeidet i planprogrammet.